kin Andikira Ivugabutumwa muri Tracti n’umuryango wa Bibiliya

Tumiza Tracti

Niba wifuza koherezwa inyandiko hitamo igihugu cyawe kururu rutonde rwanditse hepfo. Niba igihugu cyawe kitari kurwo rutonde hitamo ikindi gihugu